Quỹ đầu tư khởi nghiệp

Với các công ty khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong đa lĩnh vực: sản xuất, kinh tế, dịch vụ, giải trí…ONPUN đóng vai trò vừa là nhà đầu tư, vừa là đầu mối, gọi vốn, tư vấn, đánh giá và đề xuất tạo lập quỹ hỗ trợ. Qua đó giúp các doanh nghiệp startup sáng tạo có nguồn vốn ổn định tin cậy để thiết lập và tạo dựng sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, duy trì nhân sự, đầu tư môi trường hoạt động nhằm phát triển ý tưởng một cách hiệu quả và bền vững.